Fir een “Service Public de l’Habitat”

→ version française en bas

déi Lénk hunn op enger Pressekonferenz (12.07.2017) hiert Konzept fir en “Service public de l’habitat” an massiv Investitiounen an de Wunnengsbau iwwert de Rentefong virgestallt.

déi Lénk iwwerhuelen Verantwortung an der Wunnengspolitik. D’Parteien ginn geeent um Sujet Logement an de Gemengewahlkampf – geeent sinn dobäi awer all d’Parteien ausser déi Lénk virun allem doran keng Léisungen unzebidden an doduerch en Interessi un dësem Thema just virzetäuschen.

Konkretiséierung vun der Propose fir den ëffentlechen Wunnengsbau

Haut präsentéieren déi Lénk een konkret Konzept (PDF) fir d’Finanzéierung vun deem vun eis gefuerderten ëffentlechen Wunnengsbauprogramm iwwert den Fonds de compensation (FDC) an aner ëffentlech Quellen. D’Konzept gesäit d’Kreatioun vun engem “Service Public de l’Habitat” vir, deen nieft der Finanzéierung an der Koordiantioun vum Bau vun ëffentlechen Mietwunnegen och fir d’energetesch Sanéierung vu bestoende Wunnengen zoustänneg wier.

Weiterlesen: Die konkreten Vorschläge von déi Lénk


Pour la creation d’un “Service Public de l’Habitat”

déi Lénk assument leur responsabilité en matière de politique du logement. A part déi Lénk tous les partis politiques sont en train de s’accorder au sujet de la politique du logement dans le cadre des élections communales. Et pour cause, car cet accord est caractérisé par une absence à la fois de solutions et d’un intérêt réel pour ce sujet.

Concrétisation de notre concept pour plus de logement public

Nous vous présenterons un concept concret (PDF) pour assurer le financement de notre revendication visant à étoffer le logement public, qui vise à utiliser une partie des réserves du Fonds de pension (FDC) ainsi que d’autres sources de financement publics. Le concept vise en plus la création d’un Service Public de l’Habitat qui se chargerait du financement et de la coordination des constructions de logements locatifs publics, et qui pourrait jouer un rôle central pour l’assainissement énergétique de logements existants.