Hei ass nach Plaz

→ version française en bas

Spekulatioun, Leerstand, Präisexplosioun

Hei ass nach Plaz!

Mir wëllen mat Ärer Hëllef d’Dimensioun vum Logementsproblem siichtbar maachen an Mëssstänn opdecken. Dës Kaart ass een direkten Opruff un déi Responsabel a Gemengen a Regierung endlech Verantwortung z’iwwerhuelen.

Jiddwereen*t ass opgeruff Beispiller vun Haiser, déi schonn eng länger Zäit eidel stinn, Terrainen mat deene spekuléiert gëtt an Beispiller vun Wucher-Präisser an Luxuswunnengsbau eranzeschécken.

Schéck w.e.g. eng Photo, d’Adress vum Haus/Terrain an zousätzlech Informatiounen (zB. wéi laang d’Haus eidel steet) un des Adress: wunnen@dei-lenk.lu

Vollbildanzeige

alle-icons
BLO: Wahrscheinlech eidel (“Leerstand”) / Spekulatioun mat Haiser


ROUD: Wahrscheinlech broochleiende Terrainen / Verdacht op Spekulatioun


GIEL: Wahrscheinlech Luxuswunnengsbau / Extreem héich Loyerspräisser

Froen an Äntwerten

1) Firwat des Kaart?
2) Wat gëtt publizéiert?
3) Wéi fannen ech raus op en Haus eidel steet?
4) Wourops muss opgepasst ginn fir Saachen eranzeschécken?
5) Wat gëtt net publizéiert?
6) Wat ass mat Fäll déi zu Onrecht um Site stinn?

Il reste de la place!

Avec votre aide, nous voulons rendre visible l’ampleur des problèmes liés au logement et attirer l’attention sur les abus. Cette carte interactive est un appel direct aux responsables au sein des communes et du gouvernement pour enfin assumer la responsabilité. 

Chacun(e) est appelé(e) à nous envoyer des exemples de logements qui sont vides depuis un bon moment et de terrains servant à la spéculation, ainsi que des exemples de prix immobiliers exorbitants et de logements de luxe.  

Merci d’envoyer une photo, l’adresse du logement/du terrain et toute information supplémentaire (comme p.ex. depuis quand le logement est vide) à l’adresse suivante: wunnen@dei-lenk.lu

Foire aux questions

1) Pourquoi cette carte?
2) Qu’est-ce qui sera publié?
3) Comment faire pour constater si le logement est vide?
4) A quoi veiller pour nous faire parvenir des exemples?
5) Qu’est-ce qui ne sera pas publié ?
6) Qu'en est-il des cas qui seront indûment répertoriés sur la carte?